E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Nieodpłatna pomoc prawna - jak uzyskać pomoc?

Dla Mieszkańca
Nieodpłatna pomoc prawna

Informujemy, że od dnia 4 maja 2022 roku dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Miasta Opola wracają w formie stacjonarnej, z możliwością uzyskania porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. telefonicznie (na czas trwania stanu epidemii).

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wizytę do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę.

Dyżur telefoniczny w celu umówienia wizyty pełniony jest codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta Opola, pod numerem telefon:
(77) 54-11-356. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej można umówić się na poradę również wysyłając email na adres nppatum [dot] opole [dot] pl lub rejestrując się na stronie: np.ms.gov.pl.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Opolu w 2022 roku:

 • Dom Dziennego Pobytu "Malinka"Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Piotrkowska 2, 45-305 Opole, w godzinach:
  - w poniedziałek w godz. od 10:00 do 14:00,
  - we wtorek w godz. od 10:00 do 14:00,
  - w środę w godz. od 8:30 do 12:30,
  - w czwartek w godz. od 8:30 do 12:30,
  - w piątek w godz. od 8:00 do 12:00.

W tym punkcie przyjmuje radca prawny. W tym punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne (w poniedziałek oraz w środę po wcześniejszym umówieniu).

 • Urząd Miasta Opola, Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1 (pokój 403), w godzinach:
  - od poniedziałku do piątku od 8:00 do 12:00.

W tym punkcie przyjmuje adwokat.
W tym punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna, można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne. Nieodpłatne mediacje prowadzone są w każdym dniu tygodnia po wcześniejszym umówieniu.

Stowarzyszenia:

 • Dom Dziennego Pobytu "Złota Jesień" – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu – ul. Majora Hubala 4, w godzinach:
  - w poniedziałek od 8:30 do 12:30,
  - we wtorek od 14:30 do 18:30,
  - w środę od 8:30 do 12:30,
  - w czwartek od 14:30 do 18:30,
  - w piątek od 8:30 do 12:30.

Punkt obsługuje Stowarzyszenie Quisisana z Opola. W tym punkcie świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji.

 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Małopolska 20a (wejście od Ośrodka Readaptacji Społecznej „Szansa”), w godzinach:  
  - od poniedziałku do piątku od 15:00 do 19:00

Punkt obsługuje Stowarzyszenie OPPEN Obywatel Prawo Pomoc Edukacja Nowatorstwo z Opola. W tym punkcie świadczone jest poradnictwo obywatelskie oraz można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji.

 • Urząd Miasta Opola, Centrum Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Opola, ul. Damrota 1 (pokój 403) w godzinach:
  - od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 18:00.

Punkt obsługuje Stowarzyszenie SURSUM CORDA z Nowego Sącza. Punkt specjalizacyjny w zakresie mediacji, a także wsparcia cudzoziemców. W tym punkcie świadczone jest poradnictwo obywatelskie, można uzyskać informację na temat nieodpłatnej mediacji oraz umówić się na spotkanie mediacyjne. Nieodpłatne mediacje prowadzone są w każdym dniu tygodnia po wcześniejszym umówieniu.

 


Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?:

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Kto może udzielić nieodpłatnej pomocy prawnej?

Nieodpłatna pomoc prawna  udzielana jest przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz osobę, która ukończyła wyższe studia prawnicze.

Kto może udzielić nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego?

Nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielają wykwalifikowani doradcy.

Kto może prowadzić  nieodpłatną mediację?

Mediację przeprowadzają wykwalifikowani mediatorzy.

Z jakiej pomocy prawnej uprawniony będzie mógł skorzystać?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających; przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji; przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej; przeprowadzenie mediacji; udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

Wykaz punktów w województwie opolskim: www.gov.pl/web/uw-opolski/wykaz-punktow

Lista dyżurów specjalistycznych na rok 2022 na obszarze całego kraju: www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc/komunikat-w-sprawie-dyzurow-specjalistycznych

Więcej informacji znajduje się: www.bip.um.opole.pl/umo,25_128

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja