E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Budowa obwodnicy piastowskiej: odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

Dla Mieszkańca
mapka

Projekt "Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północne"j swym zakresem obejmuje następujące działania:

1)  Roboty drogowe:
•    budowa odcinka Obwodnicy Piastowskiej,
•    przebudowa odcinka drogi krajowej nr 46/94,
•    budowa węzła typu WA na połączeniu drogi krajowej nr 46 i nr 94 z projektowaną obwodnicą,
•    przebudowa łącznic węzła drogowego typu WB na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 435 (ul. Niemodlińska) z projektowaną obwodnicą,
•    budowa węzła typu WB na połączeniu drogi wojewódzkiej nr 414 (ul. Wrocławska) z projektowaną obwodnicą,
•    budowa dróg zbiorczych serwisowych w tym drogi klasy Z – droga zbiorcza nr 7, drogi klasy L – droga zbiorcza nr 4, drogi klasy D – droga zbiorcza nr 5,
•    przebudowa drogi klasy L – ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej,
•    budowa chodników,
•    przebudowa ciągów pieszo-rowerowych,
•    wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,
•    budowa elementów systemu odwodnienia.
2)  Budowa obiektów inżynierskich - węzłów drogowych, mostów drogowych, przepustów, ścian oporowych.
3)  Budowa kanalizacji deszczowej.
4)  Wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie.
5)  Nasadzenia.
6)  Urządzenia ochrony środowiska - budowa ekranów akustycznych, urządzeń oczyszczających ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników.
7)  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - elementy oznakowania pionowego i poziomego, bariery ochronne, wygrodzenia dla pieszych, oświetlenie rejonu przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów.
8)  Oświetlenie.
9)  Budowa kanału technologicznego wzdłuż projektowanej Obwodnicy Piastowskiej oraz wzdłuż rozbudowywanej drogi krajowej nr 46/94.
10) Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej.

Obszar inwestycji obejmuje swym zasięgiem przyszłe pasy drogowe projektowanej obwodnicy drogi krajowej nr 46/94 i innych dróg zbiorczych serwisowych oraz teren przeznaczony pod infrastrukturę towarzyszącą nie związaną z drogą (linie energetyczne, telekomunikacyjne itp.). Podstawowym elementem projektowanego zagospodarowania terenu w zakresie inwestycji będą jezdnie Obwodnicy Piastowskiej, przebudowywanej drogi krajowej nr 46/94, łącznic oraz odcinki przebudowywanych dróg. Wszystkie te drogi będą posiadały nawierzchnię bitumiczną. Zaprojektowano jezdnie obwodnicy oraz drogi krajowej
o szerokości 2x7.0 m, jezdnie łącznic o szerokości 2 x 6.0 m. Szerokość pozostałych dróg poprzecznych wynosi od 6.0 do 7.0 m. Projektowany przy drodze gminnej ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej chodnik będzie posiadał nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 1.50 m oraz bezpiecznik (0.5m), natomiast przebudowywane ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż ul. Wrocławskiej i ul. Północnej będą posiadały odpowiednio nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej oraz bitumiczną o szerokości 4.5 m. Projektowane w ramach inwestycji drogi zbiorcze serwisowe będą posiadały nawierzchnię bitumiczną (za wyjątkiem dróg zbiorczych serwisowych o numerach 2, 6 i 8, których nawierzchnia wykonana będzie z kruszywa). Przewidziano drogi o szerokości 3.5 m do 7.0 m. Skarpy wykopów i nasypów oraz rowy (za wyjątkiem odcinków wymagających uszczelnienia) przewiduje się wykonać jako trawiaste. Z uwagi na konieczność wycinki zieleni w niezbędnym zakresie przewiduje się wykonanie nasadzeń. W miejscach gdzie wymagana jest ochrona przed hałasem terenów zlokalizowanych przy drogach przewidziano budowę ekranów akustycznych.

Głównym celem projektu jest odciążenie korytarza drogi krajowej nr 45 dla ograniczenia ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach Domańskiego i Partyzanckiej w Opolu.
Umożliwienie wjazdu i wyjazdu z miasta w kierunku południowym oraz północnym z pominięciem centrum przyczyni się do zmniejszenia ruchu i związanych z nim uciążliwości na istniejących ulicach miasta oraz do ułatwi ruch tranzytowy w mieście.
Budowa drogi zapewni także lepsze warunki dojazdu do obszarów przemysłowych i handlowych w zachodniej części miasta, a poprzez projektowane węzły wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej terenów przyległych, poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz otworzy możliwość wykorzystania terenów przyległych na potrzeby rozwoju miasta.

Projekt generuje również szereg korzyści o charakterze nie finansowym. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

•  uzyskanie dostępności transportowej w ramach miasta,
•  zmniejszenie strat czasu i korków ulicznych,
•  zwiększenie przepustowości z jednoczesnym zmniejszeniem przeciążenia istniejących ulic oraz dróg,
•  upłynnienie ruchu, a przy tym zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza,
•  odciążenie obszaru miasta z ruchu tranzytowego i towarowego,
•  poprawa warunków funkcjonowania wybranych stref miasta wraz z poprawą bezpieczeństwa ruch w tych strefach, przez stworzenie możliwości uspokojenia ruchu,
•  możliwości skoncentrowania ruchu ciężkich pojazdów na drogach przebiegających przez mniej cenne przyrodniczo otoczenie,
•  zwiększenia dostępu do obszarów i obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego Województwa Opolskiego.

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.04.02.00-00-0042/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.05.2017 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Realizator projektu: Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Wartość projektu ogółem: 144 489 450,25 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 144 068 562,81 PLN

Wartość dofinansowania: 122 458 278,38 PLN

Okres realizacji projektu: 01.07.2017 r. – 31.12.2021 r.

 

 

baner

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage