E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

”Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji

Dla Mieszkańca
Narzędzia stolarskie

Projekt pt. ”Centrum RE-Start” – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania 8.2 Włączenie społeczne.

Głównym celem projektu będzie rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach projektu utworzone zostaną nowe miejsca aktywizacjiw Klubie Integracji Społecznej działającym przy MOPR w Opolu. Wsparcie uzyskają osoby bezrobotne, które zostaną objęte m.in. programem stażowym, poradnictwem psychospołecznym, zawodowym, prawnym. Pod okiem instruktorów zawodu będą przyuczać się do wykonywania określonych prac, a pracownicy socjalni wzmocnią ich aktywność i samodzielność życiową. Uczestnicy projektu będą przyuczać się do wykonywania drobnych napraw stolarskich i tapicerskich, przeróbek krawieckich na rzecz mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. z powodu ubóstwa, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej. Poza tym, będą wykonywać drobne prace budowlane, w tym malarskie oraz wykończeniowe w domach osób potrzebujących pomocy. Projekt ma charakter społeczny i pozytywnie oddziałuje na środowisko osób wymagających wsparcia.

Realizacja projektu wiąże się też z otwarciem wyremontowanego ze środków projektu „Centrum  RE-Start” w Opolu przy ul. Sienkiewicza,  w ramach którego zostaną utworzone nowe miejsca w Klubie Integracji Społecznej (KIS)..

Program reintegracji społeczno-zawodowej będzie realizowany w trzech półrocznych cyklach w grupach 10-osobowych. Jego uczestnicy będą motywowani do zmiany obecnej sytuacji zawodowej i życiowej oraz będą przekonywani o niewątpliwych korzyściach, jakie niesie ze sobą zatrudnienia, a w konsekwencji zmiana statusu społecznego i niezależność finansowa.

Efekty projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia kompetencji społecznych oraz zawodowych, lepszej integracji w lokalnej społeczności, zwiększenia samodzielności do podejmowania działań/aktywności wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt dodatkowo przyczyni się do zwiększenia kompetencji społecznych jego uczestników. W efekcie realizacji projektu część z osób biorących w nim udział wróci na rynek pracy i podejmie zatrudnienie.

Wsparcie w ramach projektu będzie w szczególności kierowane do osób bezrobotnych, dla których ustalono III profil pomocy, w tym również do osób z niepełnosprawnościami.

 

Okres realizacji projektu: 30.09.2017 r. – 30.10.2020 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto  Opole

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Wartość dofinansowania: 1 559 223,00 zł

Całkowite koszty projektu: 1 834 380,00 zł

Wkład własny: 275 157,00 zł

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage