E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Trudny start, lepsza przyszłość

Dla Mieszkańca
Rodzina trzymająca się za ręce

Projekt pt. „Trudny start, lepsza przyszłość” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu  realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu będzie udzielenie kompleksowego wsparcia rodzinom z pieczy zastępczej i rodzinom przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze (w tym będących w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi). Działania projektu przyczynią się również bezpośrednio do poszerzenia oferty wsparcia placówek wsparcia dziennego w mieście w Opolu.

Realizatorem zadań z zakresu wspierania pieczy zastępczej i wspierania rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR). Działania z zakresu wsparcia placówek wsparcia dziennego będzie koordynował Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta Opola.

Do udziału w projekcie zostaną zaproszone wszystkie rodziny zastępcze wraz z dziećmi będące pod opieką MOPR w Opolu, dla których zaplanowano wyjazdy aktywizacyjno-integracyjne w okresie wakacyjnym. Podczas wyjazdów, rodzice, dzieci oraz kandydaci na rodziny zastępcze będą uczestniczyć w warsztatach integracyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych w ramach usług aktywnej integracji.

Korzyści płynące z wyjazdów integracyjno-aktywizacyjnych organizowanych przez MOPR dla rodzin zastępczych:

Głównymi przyczynami umieszczania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Opola są: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnienie opiekunów od alkoholu, przemoc w rodzinie. Dzieci przebywające w pieczy zastępczej mają problemy emocjonalne związane z deficytami opiekuńczo-wychowawczymi w rodzinach biologicznych. Więzi między rodzicami a dziećmi są poważnie osłabione, a dzieci odczuwają boleśnie wyobcowanie oraz odtrącenie uczuciowe co prowadzi do zaburzeń w rozwoju, zaniżonych osiągnięć w nauce. Problemy dzieci wskazują na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, zrozumienia i akceptacji, wykształcenia umiejętności i nawyków pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w domu, szkole oraz w środowisku. Zaspokojenie tych potrzeb mogą ułatwić zajęcia realizowane poza ich środowiskiem podczas wspólnych wyjazdów rodziców zastępczych, dzieci, rodziców biologicznych i ich dzieci, podczas których dzieci będą nie tylko integrować się, atrakcyjnie spędzać wolny czas, rozwijać zainteresowania, ale również nabywać umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej w celu wzmacniania prawidłowych postaw społecznych. Rodzice zastępczy będą uczestniczyć w zajęciach aktywnej integracji, a spotkania ze specjalistami umożliwią rozpoznanie zaistniałych deficytów i będą sprzyjały podjęciu działań zapewniających ich minimalizację, uwzględniając indywidualne potrzeby i deficyty dziecka.

Dodatkowo MOPR zorganizuje konsultacje grupowe z rodzinami z pieczy zastępczej i/lub kandydatami na rodziców zastępczych w ramach „Akademii Rodzica” w zakresie doskonalenia ich umiejętności związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej.

W obszarze rozszerzenia oferty placówek wsparcia dziennego (tzw. świetlic) funkcjonujących w Opolu zaplanowano organizację różnego rodzaju nowych form usług i opieki dla rodziców i dzieci, które uczęszczają do tych placówek. W ramach projektu zaplanowano m.in. udział dzieci i rodziców w:

  1. terapii integracji sensorycznej (30 osób);
  2. terapii EEG Feedback (sesje indywidualne i grupowe dla rodziców z dziećmi, terapia dla 30 osób);
  3. arteterapii (30 osób);
  4. zajęciach w „terapii ręki” (20 osób);
  5. konsultacjach terapeutycznych dla rodziców/opiekunów z zakresu logopedii, psychologii, pedagogiki. (30 dzieci);
  6. zajęciach sportowych, artystycznych i językowych dla podopiecznych świetlic (90 dzieci);
  7. udział w warsztatach, zorganizowanie wycieczek dla młodzieży (30 osób).

Zajęcia prowadzone w formie warsztatu będą realizować wzmacniać i rozwijać kompetencje kluczowe: kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się. Celem spotkań młodzieży ze specjalistami będzie również pozytywne oddziaływanie na młodego człowieka, kształtowanie jego motywacji do działania poprzez budowanie współpracy, budowanie poczucia własnej wartości, umiejętność autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej czy świadomość zagrożeń XXI wieku (cyberprzemoc, wirtualna rzeczywistość, hejt społeczny). Uzupełnieniem zajęć będzie dwukrotna możliwość odwiedzenia wybranej instytucji kulturalnej (kino, teatr, muzeum).

Korzyści płynące z prowadzonych terapii dla dzieci i młodzieży – wsparcie funkcjonowania świetlic w Opolu:

– usprawnienie funkcji percepcyjno-motorycznych dzieci, nauka cierpliwości i stymulacja koncentrację uwagi, stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych w procesie nabywania umiejętności czytania i pisania, rozwój kompetencji kluczowych.

Ćwiczenia i treningi dla dzieci dobierane będą indywidualnie do potrzeb i sprawności każdego dziecka, poprzedzone diagnostyką dziecka przed rozpoczęciem terapii.

Odbiorcy wsparcia projektu:

–  90 dzieci z rodzin zastępczych, 40 rodziców zastępczych, 10 rodziców biologicznych – korzystających w wyjazdach integracyjnych;

– 12 osób (w ramach rodzin) korzystających z usług stacjonarnej  Akademii Rodzica działającej przy MOPR,

–  425 dzieci korzystających z oferty 11 placówek wsparcia dziennego – świetlic.

 

Okres realizacji projektu: 05.2018 r. -11.2020 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto  Opole

Całkowite koszty projektu: 1 785 216,00 zł

Wnioskowana kwota wsparcia: 1 687 029,12 zł (94,50%)

 

logotyp

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage