E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Budowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego – etap I

Dla Mieszkańca
kładka pieszo - rowerowa przez Odrę

Projekt "Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I" swoim zakresem przedmiotowym obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze Aglomeracji Opolskiej mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2.

W ramach zintegrowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:
- Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachodnie
- Budowa centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Grotowice
- Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi w ciągu ul. Parkowej (ul. Bolkowskiej) w Opolu
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Sołtysów
- Zakup i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomatów.

Powyższe zadania doprowadzą do wzmocnienia powiązań gałęzi transportu, zmniejszenia stopnia wykorzystywania samochodów osobowych, efektywniejszego wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i skali zatłoczenia ulic miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu stanowi element polityki infrastrukturalno-społecznej zachęcającej mieszkańców Aglomeracji Opolskiej do korzystania z innych sposobów przemieszczania się niż pojazdami samochodowymi, odbywających się w otoczeniu czystszego i bardziej przyjaznego dla zdrowia powietrza.

Przedsięwzięcie łączy w sobie trzy typy projektów przewidzianych do realizacji zapisami SZOOP RPO WO 2014-2020, tzn.:
- Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe,
bus pasy).
- Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską.
- Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.

W wyniku przeprowadzonej analizy społecznej, za cel główny projektu przyjęto: Wzrost jakości życia mieszkańców i poprawę stanu powietrza Aglomeracji Opolskiej poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego. Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
- Rozwój infrastruktury przeznaczonej do korzystania z transportu publicznego poprzez stworzenie centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych „Opole Zachodnie” i „Opole Grotowice”.
- Rozwój infrastruktury przeznaczonej do niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych.
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez inwestycję w ciągi pieszo-rowerowe oraz obiekty związane z ułatwianiem dostępu i zachęcające do korzystania z transportu publicznego.
- Wzrost jakości obsługi pasażerów komunikacji publicznej poprzez rozwój infrastruktury przystankowej w centrach przesiadkowych.

Budowa centrów przesiadkowych przy stacjach kolejowych i stworzenie szerokich możliwości w zakresie parkowania samochodu w ich pobliżu, wydzielenie nowych ciągów pieszo-rowerowych oraz uatrakcyjnienie infrastruktury przystankowej pozytywnie będzie oddziaływać na zmianę nastawienia samych mieszkańców do korzystania z komunikacji zbiorowej. Dzięki temu wzrośnie komfort życia w aglomeracji, wyrażony poprzez poszerzenie dostępu do alternatywnych opcji wobec tradycyjnego i dominującego transportu zmotoryzowanego.

Inwestycje w budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych wpłyną również na bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie szeroko rozumianego ruchu drogowego. Z punktu widzenia rowerzystów należy zauważyć, że otrzymają oni do dyspozycji wydzielone ścieżki rowerowe o wysokiej jakości wykonania, z kolei piesi będą mogli poruszać się po wyodrębnionych w ciągu chodnikach, korzystać w szerszym zakresie z komunikacji miejskiej, w tym w pełni bezpiecznych i lepiej wyposażonych miejsc przystankowych dla autobusów.

Kluczową korzyścią związaną z łączeniem form mobilności i ograniczeniem ruchu samochodowego będzie inwestycja przy dwóch stacjach kolejowych, tj. Opole Zachodnie i Opole Grotowice. Stworzenie centrów przesiadkowych przy obydwu lokalizacjach umożliwi korzystanie z transportu kolejowego jako formy transportu w granicach miasta. Podróżujący będą mieli możliwość pozostawienia auta przy wybranej stacji i kontynuowania podróży pociągiem, który stanowi najszybszą miejską formę transportu, a przy tym zaoszczędzającą wydatki związane z kosztami paliwa oraz ograniczającą potencjalną emisję zanieczyszczeń z samochodów pozostawionych na terenie centrum przesiadkowego. Połączenie pomiędzy ww. stacjami jest szczególnie istotne ponieważ obejmuje rejon centrum miasta (Opole Zachodnie) oraz jego obrzeża (Opole Grotowice), na których zlokalizowany jest Park Przemysłowy Metalchem – miejsce pracy części mieszkańców Opola, jak również sąsiednich gmin. Stworzenie nowoczesnych i funkcjonalnych centrów przesiadkowych umożliwi zmianę formy transportu z dotychczas zmotoryzowanego na np. rowerowy lub samochodowy połączony z kolejowym lub autobusowym.

Realizacja projektu wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy dzięki odciążeniu zmotoryzowanego transportu indywidualnego i zmniejszeniu stopnia emisji zanieczyszczeń będą mogli funkcjonować na co dzień w zdrowszym otoczeniu. Aspekt dbania o zdrowie będzie również wyrażał się poprzez poszerzoną możliwość korzystania z infrastruktury pieszo-rowerowej, której dogodne powiązania oraz możliwość swobodnego dotarcia za jej pomocą w docelowe miejsca, wpłynie na popularyzację aktywnych fizycznie form ruchu.

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.02-16-0004/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28.07.2017 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Partnerzy projektu: –

Wartość projektu ogółem: 38 209 996,03 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 37 331 041,05 PLN

Wartość dofinansowania: 25 536 212,55 PLN

Okres realizacji projektu: 03.04.2017 r. – 31.12.2021 r.

 

 

Logotyp

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage