E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Dla Mieszkańca
Wsparcie kształcenia zawodowego

Miasto Opole realizuje projekt Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Liderem partnerstwa oraz 9 Partnerami, tj. powiatami: brzeskim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, krapkowickim, namysłowskim, nyskim, oleskim, prudnickim, strzeleckim, działającymi w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego.

W ramach swojego zadania Miasto Opole prowadzi modernizację i doposażenie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego  w Zespole Placówek Oświatowych w Opolu. Działania obejmują przebudowę i doposażenie bursy na potrzeby stworzenia pracowni gastronomicznych i pracowni logistycznej, oraz doposażenie pracowni obróbki i technik CNC, OZE i automatyki budowlanej, modernizację pracowni obróbki i technik CNC, a także przebudowę i doposażenie garaży na potrzeby stworzenia pracowni branży samochodowej.

Wartość zadania oraz wydatków kwalifikowalnych kształtuje się na poziomie 6 284 753,27 PLN przy dofinansowaniu na kwotę 4 717 350,81 PLN.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 23 szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Partnerów w projekcie.

W ramach projektu realizowane są dwa główne typy przedsięwzięć:
- wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i narzędzia dydaktyczne gwarantujące wysoką jakość kształcenia w zawodzie;
- modernizacja obiektów praktycznej nauki zawodu, w tym m.in. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Realizacja działań w obszarze infrastruktury edukacji zawodowej poprzez m.in. modernizację, prace remontowe, wyposażenie i doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt niezbędny do realizacji procesu kształcenia lub egzaminowania w określonej specjalizacji regionalnej ma wpływ na zwiększenie efektywności edukacji oraz jej upowszechnienie w regionie. Realizowane inwestycje sprzyjają dostosowaniu edukacji do potrzeb regionalnego rynku pracy, gdyż wsparcie w infrastrukturę kształcenia zawodowego następuje w ujęciu wewnątrzregionalnym z uwzględnieniem potrzeb danego obszaru.

Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane na infrastrukturę szkolnictwa zawodowego pozwoliło na stworzenie w szkołach i placówkach oświatowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej w obszarach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne województwa opolskiego. Podejmowane działania wpłyną na poprawę przygotowania zawodowego i praktycznego oraz przyczynią się do dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz pracodawców, by umożliwić absolwentom podjęcie zatrudnienia lub prowadzenia działalności po zakończeniu kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych oraz technikach. Ponadto umożliwią nabycie nowych kwalifikacji niezbędnych do aktywności zawodowej. Poprawa jakości edukacji zawodowej w województwie opolskim ma istotne znaczenie w świetle rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Głównymi korzyściami społeczno-gospodarczymi, które pozwoli wdrożyć projekt będą: ograniczenie bezrobocia oraz powstrzymanie pauperyzacji społecznej wśród absolwentów szkół zawodowych w regionie a także przeciwdziałanie depopulacji w województwie opolskim.

Realizacja powyższych przedsięwzięć przyczynia się do polepszenia warunków kształcenia zawodowego i wpłynie na poprawę skuteczności i jakości edukacji zawodowej w województwie opolskim oraz zwiększy atrakcyjność oferty edukacyjnej.

Nr decyzji o dofinansowaniu: RPOP.10.04.00-16-0001/16-00
Data podpisania decyzji o dofinansowaniu: 24.10.2016 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu: Województwo Opolskie
Partnerzy projektu: Miasto Opole, Powiat Brzeski, Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski, Powiat Kluczborski, Powiat Krapkowicki, Powiat Namysłowski, Powiat Nyski, Powiat Oleski, Powiat Prudnicki, Powiat Strzelecki
Wartość projektu ogółem: 31 399 689,86 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 31 398 389,86 PLN
Wartość dofinansowania: 25 546 713,71 PLN
Okres realizacji projektu: 03.06.2015 r. – 28.08.2020 r.

 

 

Logotyp

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage