E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego

Dla Mieszkańca
Mapa

Projekt pn. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód swym zakresem obejmuje następujące działania:

 • budowę autobusowego węzła przesiadkowego (zespół przystankowy) ze śluzą wraz z jezdnią rozprowadzającą,
 • przebudowę odcinków dróg: DW nr 435 (ul. Batalionów Chłopskich/ul. Boh. Monte Cassino) ~993m, drogi powiatowej – ul. Oleska ~473m, dróg gminnych: ul Katowicka ~252,73m, ul. Kusocińskiego/ul. Rataja ~300,68m, ul. Nysy Łużyckiej ~181m.
 • utworzenie dróg łącznikowych umożliwiających połączenie ciągu głównego DW435 z układem komunikacyjnym w rejonie dworca kolejowego Opole Wschód oraz skomunikowanie ul Oleskiej z ul. Katowicką (prawoskręt),
 • realizacja skrzyżowania DW435 z ul. Oleską i ul. Katowicką oraz Rataja i Kusocińskiego w jedno zintegrowane skrzyżowanie z wyspą centralną i wykorzystaniem wew. powierzchni akumulacyjnych dla relacji skrętnych,
 • budowę prawoskrętu z ul. Oleskiej do węzła przesiadkowego,
 • skomunikowanie ul. Katowickiej, Boh. Monte Cassino z ul. Oleską i ul. Rataja (poprzez przebicie w nasypie kolejowym o dł: ~26,50m, szer: ~20,72m) wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury PKP,
 • budowę obiektów inżynierskich i murów oporowych w ciągach projektowanych dróg,
 • przy ul. Rataja dowiązanie istniejącego parkingu do układu komunikacyjnego,
 • budowę parkingu P&R przy ul. Oleskiej i ul. Kusocińskiego z dowiązaniem do nowego układu komunikacyjnego,
 • budowa 2 parkingów B&R w rejonie dworca PKP (183 miejsca postojowe),
 • włączenie do projektowanego układu komunikacyjnego wszystkich kierunków możliwych do wykorzystania przez komunikację autobusową do/z nowoprojektowanych zatok autobusowych,
 • budowę ciągów pieszych i rowerowych,
 • budowe sygnalizacji świetlnej,
 • przygotowanie infrastruktury pod budowę systemu informacji pasażerskiej (tablice zmiennej treści zlokalizowane na zatokach autobusowych oraz węźle przesiadkowym),
 • budowę: niezbędnej infrastruktury w celu umożliwienia wdrożenia systemu ITS, urządzeń ochrony środowiska, oświetlenia ulicznego, sieci i przepompowni dla kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągów i kanalizacji sanitarnej, gazociągów, sieci: ciepłowniczej, deszczowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej),
 • likwidacja infrastruktury kolidującej oraz obiektów stacji paliw Lotos przy ul. Bohaterów Monte Casino 2,
 • wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń,
 • doprowadzenie przyległego terenu do odpowiedniego stanu po zakończeniu robót.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w Opolu. Dzięki podejmowanym działaniom nastąpi zmniejszenie zatłoczenia motoryzacyjnego w mieście, poprawa płynności ruchu i ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne w Opolu i na jego obszarze funkcjonalnym. Realizacja celu będzie możliwa dzięki przebudowie i rozbudowie infrastruktury drogowej umożliwiającej skomunikowanie dzielnic Opola, uruchomienie nowych połączeń autobusowych i zwiększenie dostępności komunikacji zbiorowej. Powstanie jeden trzypoziomowy układ komunikacyjny umożliwiający uprzywilejowanie i efektywniejsze wykorzystanie komunikacji zbiorowej.

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.06.01.00-00-0043/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 17.08.2017 r.

Fundusz: Fundusz Spójności

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Realizator projektu: Urząd Miasta Opole, Miejski Zakład Komunalny

Wartość projektu ogółem: 179 712 954,81 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 138 304 255,21 PLN

Wartość dofinansowania: 112 712 100,00 PLN

Okres realizacji projektu: 15.04.2018 r. – 31.12.2020 r.

logotyp

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage