E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Tłumaczymy żywioły – projekt edukacyjny

Dla Mieszkańca
książka, biblioteka

Projekt "Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej charakteryzuje nowatorskie podejście do wspomagania rozwoju nauczania uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i kompetencji kluczowych polegające na współpracy pomiędzy 26 szkołami podstawowymi z AO (w tym 23 szkół z Miasta Opola), placówkami systemu oświaty (Miejskim Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu - MODN) w zakresie rozwijania zainteresowań, uzdolnień, kompetencji kluczowych.
Projektem zostanie objętych 2552 uczniów, w tym 806 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych, co stanowi więcej niż 15% z ogólnej liczby uczniów, biorących udział w projekcie.
Głównym celem projektu będzie wzmocnienie deficytowych obszarów kompetencji w zakresie kluczowych, cyfrowych (w tym TIK) oraz umiejętności uniwersalnych u uczniów poprzez kompleksowy program działań realizowany na terenie szkoły. Dodatkowo, wsparciem projektu zostaną objęci nauczyciele wspieranych szkół w zakresie podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, wykorzystania metod eksperymentu czy indywidualizacji nauczania z uczniem ze SPE. W zakresie doskonalenia kompetencji nauczycieli SP i przygotowaniu nauczycieli do indywidualizacji nauczania,  w tym pracy z uczniami ze SPE zorganizowane zostaną kursy dla nauczycieli z pedagogiki specjalnej i działań służących poprawie kompetencji wychowawczych.

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.09.01.02-16-0004/18-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 19.11.2019 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: RPO WO 2014-2020

Beneficjent: Miasto Opole

Wartość projektu ogółem: 3 189 738,44

Wartość dofinansowania: 3 030 251,51

Okres realizacji projektu: od 11.2018 r. do 02.2022 r.

 

Logo Program Regionalny

Opolskie dla Rodziny

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage