E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1

Dla Mieszkańca
sala, klasa

Projekt Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 1 skierowany jest do zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej  (Opole: ZSM, ZSEL, ZSEK, ZSB, ZSZ nr4, ZSZ im. Staszica, ZSTiO oraz ZS w Dobrzeniu Wielkim, ZS w Niemodlinie, ZS w Ozimku, ZS Krapkowicach i ZS w Zdzieszowicach) oraz do uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wymienionych szkół. Zakłada się udział 866 uczniów oraz 53 nauczycieli.
Celem projektu jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy oraz mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Ponadto celem projektu jest poprawa przygotowania praktycznego uczniów, co zostanie osiągnięte poprzez planowane staże i praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, a więc w rzeczywistych warunkach pracy.
W celu wzmocnienia współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się utworzenie klas patronackich Politechniki Opolskiej, w których m.in. będą prowadzone autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, realizowane przez wykładowców PO, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami.
W celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie planuje się zajęcia specjalistyczne, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. W tym samym celu szkoły zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni przedmiotowych.
Wsparciem zostaną także objęci nauczyciele przedmiotów zawodowych, dla których planuje się studia podyplomowe pn. „Technologie informacyjne w dydaktyce”. W celu podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli planuje się staże zawodowe w przedsiębiorstwach, dzięki czemu uaktualnią swoją wiedzę i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy. Planuje się wzmocnienie etatów doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach biorących udział w projekcie spoza Miasta Opola oraz realizację dodatkowych godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ten sposób zarówno uczniowie jak i nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, a tym samym staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy.
 

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.09.02.02-16-0018/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.03.2017 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: RPO WO 2014-2020

Partner wiodący: Miasto Opole

Partnerzy: Samorząd Województwa Opolskiego/Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Gmina Dobrzeń Wielki, Uniwersytet Opolski, Politechnika Opolska

Wartość projektu ogółem: 2 794 777,26 (Miasto Opole – 1 886 145,09 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 2 794 777,26 PLN (Miasto Opole –1 886 145,09 PLN)

Wartość dofinansowania: 2 514 105,26 PLN (Miasto Opole – 1 684 763,09 PLN)

Okres realizacji projektu: od 01.2017 r. do 10.2019 r.

 

 

Logo EFRR

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage