E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Bezpieczny Transport w Opolu

Dla Mieszkańca
Panorama Opola

Projekt „Bezpieczny transport w Opolu” swoim zakresem przedmiotowym obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze Aglomeracji Opolskiej mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności miejskiej oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska (przede wszystkim CO2) i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg.
W ramach zintegrowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną następujące zadania inwestycyjne:
•    Budowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi wraz budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego.
•    Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych w ramach rozbudowy ul. Budowlanych.
•    Budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Marka z Jemielnicy w ramach zadania Budowa ścieżek rowerowych.
•    Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej.
•    Przebudowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11. Listopada w Opolu
•    Zakup i montaż tablic dynamicznej informacji pasażerskiej.
•    Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Opolu.

Wszelkie przewidziane w ramach projektu zadania w swoim efekcie doprowadzą do efektywniejszego wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, zmniejszenia stopnia wykorzystywania samochodów osobowych, wzmocnienia powiązań gałęzi transportu, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i skali zatłoczenia ulic miejskich oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym rowerowego) i pieszego. Przedsięwzięcie będzie w sobie łączyć trzy typy projektów przewidzianych do realizacji zapisami SZOOP RPO WO 2014-2020, tzn.:
I.    Rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy).
II.    Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską.
III.    Infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego.

W wyniku przeprowadzonej analizy społecznej, za cel główny projektu przyjęto: Wzrost jakości życia mieszkańców i poprawę stanu powietrza Aglomeracji Opolskiej poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego. Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych:
•    Rozwój infrastruktury przeznaczonej do niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę i przebudowę ciągów pieszo-rowerowych.
•    Rozwój infrastruktury przeznaczonej do korzystania z transportu publicznego poprzez wydzielenie bus pasa, budowę zatok autobusowych, wiat przystankowych (w tym montaż tablic dynamicznych informacji pasażerskiej) oraz towarzyszących im miejsc postojowych przeznaczonych do pozostawienia samochodu lub roweru i przesiadki w środek komunikacji miejskiej (systemy „Parkuj i jedź” i „Bike&Ride”).
•    Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę i przebudowę powiązanych użytkowo i wydzielonych od jezdni ciągów pieszo-rowerowych.
•    Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez inwestycję w ciągi pieszo-rowerowe, obiekty związane z transportem publicznym oraz ekologiczne oświetlenie uliczne typu LED.
W pierwszej kolejności realizacja projektu wpłynie na zwiększoną możliwość skorzystania z różnorodnych form mobilności. Budowa ciągów pieszo-rowerowych oraz obiektów umożliwiających przejazd komunikacją miejską pozwoli na dokonanie wyboru w zakresie uprawianej formy transportu przez samych mieszkańców. Dzięki temu wzrośnie komfort życia w aglomeracji, wyrażony poprzez poszerzenie dostępu do alternatywnych opcji wobec tradycyjnego i dominującego transportu zmotoryzowanego. W efekcie czego nastąpi przeniesienie akcentu użytkowego na transport publiczny lub transport indywidualny niezmotoryzowany.

Inwestycje w budowę/przebudowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych wpłyną również na bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie szerokorozumianego ruchu drogowego. Z punktu widzenia rowerzystów należy zauważyć, że otrzymają oni do dyspozycji wydzielone ścieżki rowerowe o wysokiej jakości wykonania, z kolei piesi będą mogli poruszać się po wyodrębnionych z ciągu chodnikach, korzystać w szerszym zakresie z komunikacji miejskiej, co umożliwi zwiększona liczba w pełni bezpiecznych i lepiej wyposażonych miejsc przystankowych dla autobusów. Realizacja projektu w płynie również na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy dzięki odciążeniu zmotoryzowanego transportu indywidualnego i zmniejszeniu stopnia emisji zanieczyszczeń będą mogli funkcjonować na co dzień w zdrowszym otoczeniu. Aspekt dbania o zdrowie będzie również wyrażał się poprzez poszerzoną możliwość korzystania z infrastruktury pieszo-rowerowej, której dogodne powiązania oraz możliwość swobodnego dotarcia za jej pomocą w docelowe miejsca, wpłynie na popularyzację aktywnych fizycznie form ruchu.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.01.02-16-003/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 31.08.2016 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Wartość projektu ogółem: 82 596 796,04

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 81 803 913,85

Wartość dofinansowania: 64 807 855,84

Okres realizacji projektu: 11-09-2015 r. – 31.12.2020 r.
 

logo

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage