E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap II

Dla Mieszkańca
Dzielnica Zaodrze

Projekt pn. Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap II swoim zakresem przedmiotowym obejmuje głęboką, kompleksową modernizację energetyczną segmentu D obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 im. Adama Mickiewicza, zlokalizowanej w Opolu przy ul. Koszyka 21 - na terenie Aglomeracji Opolskiej. Stanowi on kolejne przedsięwzięcie termomodernizacyjne w całościowym procesie modernizacji obiektu składającego się z 7 segmentów.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, służącego edukacji w ramach obiektu PSP nr 14. Z uwagi na funkcję społeczną budynku, poprawa jego efektywności energetycznej oddziałuje na szerokie grono odbiorców w wymiarze ekonomicznym, społecznym
i środowiskowym.

Realizacja projektu przyniesie korzyści, takie m.in. jak: zmniejszenie zużycia energii końcowej, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie emisji pozostałych zanieczyszczeń, zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów użyteczności publicznej, zwiększenie jakości powietrza, poprawa wizerunku gminy oraz budynków przeznaczonych na realizację zadań publicznych Miasta Opole, podniesienie jakości życia mieszkańców, podniesienie jakości pracy i korzystania z infrastruktury szkolnej przez uczniów, nauczycieli i pozostałych użytkowników infrastruktury.

Prowadzone działania termomodernizacyjne mają, ze względu na swoją kompleksowość, charakter głębokiej modernizacji energetycznej obejmującej następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji c.o. jako elementu modernizacji energetycznej budynku oraz modernizację instalacji elektrycznej (oświetlenia).

W wyniku realizacji projektu o 52,57% (średnio) zmniejszy się emisja szkodliwych substancji (w tym CO2 o 47,45%) oraz zmniejszeniu ulegnie zużycie energii końcowej dla obiektu. Stopień poprawy efektywności energetycznej dla energii końcowej w projekcie wyniesie 51,13%.

Projekt zakłada osiągniecie co najmniej poziomu oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, obowiązującego od 1 stycznia 2021 r. określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późn. zm.).

Przedsięwzięcie w połączeniu z innymi projektami dotyczącymi poprawy efektywności energetycznej budynków zlokalizowanych na terenie Aglomeracji przyczyni się do osiągnięcia celów Strategii związanych z poprawą jakości powietrza na terenie Aglomeracji. Realizacja projektu poprzez działania termomodernizacyjne prowadzące do poprawy efektywności energetycznej budynku publicznego wpłynie na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, oszczędność kosztów energii oraz poprawę jakości infrastruktury i komfortu korzystania z niej.

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0009/19-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30.12.2019 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Lider projektu: Miasto Opole
Partnerzy projektu: –
Wartość projektu ogółem: 1 342 629,02 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 342 629,02 PLN
Wartość dofinansowania: 980 000,00 PLN
Okres realizacji projektu: 12.08.2019 r. – 31.12.2020 r.

 

logo

 

 

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage