E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Licealista na rynku pracy

Dla Mieszkańca
Człowiek piszący długopisem

Projekt pt. Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola realizowany jest w ramach RPO WO 2014-2020, oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, działanie 9.2- Rozwój kształcenia zawodowego, poddziałanie 9.2.2- Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Projekt zakłada realizację innowacji pedagogiczno-zawodowych dla 500 uczniów, mających na celu wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje/kwalifikacje wyrównujące szanse na rynku pracy w porównaniu do uczniów szkół zawodowych. W ramach innowacji uczniowie wezmą udział w stażach zawodowych u pracodawców (368 uczniów, co stanowi pow. 70% wszystkich uczestników projektu), kursach zawodowych/specjalistycznych, spotkaniach z pracodawcami, spotkaniach z innowatorami-doradcami zawodowymi oraz nauczycielami/instruktorami zawodu zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Ponadto 15 nauczycieli zawodu z CKP weźmie udział w wysokospecjalistycznych kursach zawodowych/ studiach podyplomowych, których uzupełnieniem będzie dodatkowo przygotowanie i zorganizowanie kursu doskonalącego z zakresu umiejętności i kompetencji pedagogicznych oraz zawodowych. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycieli w kierunku praktycznej nauki zawodu oraz wyposażenie uczniów z liceów ogólnokształcących Miasta Opola w umiejętności i kwalifikacje zawodowe pożądane na rynku pracy, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców.

Efekty realizacji projektu
Realizacja projektu stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie pracodawców oraz rynku pracy na konkretne specjalności i zawody deficytowe, jak również wpisuje się w obszary rozwoju
w województwie opolskim i regionalne specjalizacje. Kursy i zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół ogólnokształcących przyczynią się do podniesienia umiejętności i kwalifikacji zawodowych wśród uczniów liceów, dzięki temu staną się bardziej konkurencyjni na rynku pracy. Ponadto poprzez organizację staży nabędą umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe 
w miejscach odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy. Nauczyciele zawodu/ instruktorzy praktycznej nauki zawodu uzupełnią kompetencje i kwalifikacje niezbędne do praktycznej nauki zawodu. Ponadto zdobędą aktualną wiedzę z zakresu stosowania technologii oraz umiejętności praktycznych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, obsługą najnowszych maszyn i fachowego oprogramowania. 

 

Tytuł projektu: Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola

Okres realizacji projektu: 28.02.2028r. – 30.09.2022r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Realizator projektu: Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.

Wartość dofinansowania: 1 849 190,40 zł ( w tym ze środków europejskich  1 746 457,60 zł)

Całkowite koszty projektu: 2 054 656,01 zł

 

logotyp

Opolskie dla Rodziny logo

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage