E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Młodzi Odkrywcy - obszar III

Dla Mieszkańca
nauka

Projekt pn. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej zakłada realizację działań ukierunkowanych na kompleksowe wsparcie trzech kluczowych obszarów tzn. uczeń - nauczyciel – szkoła, przez co ma doprowadzić do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych położonych na terenie Aglomeracji Opolskiej. Cel ten wprost wpisuje się w zakładany dla poddziałania 9.1.2 cel szczegółowy 2: Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres projektu obejmujący długi okres realizacji oraz połączenie działań w zakresie wyrównywania szans, poprzez wsparcie uczniów osiągających słabsze wyniki oraz nowoczesnej dydaktyki opartej o nauczanie w miejscach edukacji bezpośredniej (uczelnie wyższe, pracownie eksperymentalne, instytucje kultury) ma wzmocnić efektywność wsparcia i spowodować wzrost kompetencji w zakresie kompetencji kluczowych w obszarach zdiagnozowanych jako wymagające wsparcia. Jednoczesne wsparcie nauczycieli poprzez organizację działań w zakresie podnoszenia ich kwalifikacji w obszarach deficytowych oraz związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w edukacji oraz TIK z jednoczesnym tworzeniem sieci współpracy, wzmocni efekt oddziaływania projektu. Działania te zmniejszą dysproporcje w osiągnięciach edukacyjnych uczniów oraz podniosą jakość procesu kształcenia jak również wdrożą innowacyjne formy nauczania w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych oraz  matematycznych. Zaplanowane działania mają na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów szkół podstawowych, w tym stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu. 

Głównym założeniem projektu jest: 
- zmniejszenie deficytu w zakresie umiejętności matematyczno – przyrodniczych oraz społecznych uczniów szkół podstawowych Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej; 
- wzrost wiedzy w zakresie kompetencji kluczowych uczniów objętych wsparciem, poprzez rozwój ich uzdolnień z zakresu matematyczno-przyrodniczego; 
- wzrost świadomości uczestników projektu w zakresie dalszej ścieżki edukacyjnej i przyszłej orientacji zawodowej; 
- wzrost wykorzystania innowacyjnych metod nauczania poprzez stworzenie warunków  w szkołach objętych wsparciem umożliwiających i wspierających edukację na wysokim poziomie tj. wprowadzenie innowacyjnych form nauczania oraz narzędzi efektywnego nauczania/tworzenia warunków do skutecznego uczenia się i nauczania; 
- doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne. 

Udzielając wsparcia szkołom objętych projektem uczniowie szkół podstawowych będą mieli możliwość rozwoju osobistego, a podjęte działania pozwolą m.in. na: 
- stworzenie warunków równych szans edukacyjnych; 
- wzmocnienie atrakcyjności oraz podniesienie jakości oferty edukacyjnej placówek realizujących kształcenie w formach szkolnych ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji; 
- wzmocnienie zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia; 
- udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, co umożliwi  osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości; 
- ujawnienie i rozwinięcie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych; 
- propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu; 
- poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, opiekuńczych oraz zajęć pozalekcyjnych. 

Zakładany cel główny projektu to wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji kluczowych oraz TIK, połączone ze wzrostem kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ze szkół podstawowych z terenu Aglomeracji Opolskiej poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań ukierunkowanych na wzrost kompetencji organizowanych na terenie szkoły jak i poza nią. 

Efektem realizacji projektu będzie:
- Uzyskanie kompetencji i kwalifikacji przez 131 nauczycieli (w tym Miasto Opole - 64 nauczycieli);
- Nabycie kompetencji kluczowych przez 2 000 uczniów (w tym Miasto Opole - 800 uczniów);
- Doposażenie 9 szkół i placówek systemu oświaty Miasta Opola w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
- Wsparcie 38 szkół (w tym Miasto Opole - 9 szkół), w których pracownie przedmiotowe będą wykorzystywały doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.
 

Tytuł projektu: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej

Numer Uchwały Zarządu Województwa Opolskiego: 2547/2016

Data podpisania Uchwały: 29 sierpnia 2016 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Program: RPO WO 2014-2020

Lider projektu: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

Partnerzy: Miasto Opole, Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski

Wartość projektu ogółem: 4 956 185,09 PLN (Miasto Opole - 1 645 647,85 PLN)

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 956 185,09 PLN (Miasto Opole - 1 645 647,85 PLN)

Wartość dofinansowania: 4 688 185,09 PLN (Miasto Opole - 1 545 647,85 PLN)

Okres realizacji projektu: Od 08.2016 r. do 10.2018 r.

 

Logo EFRR

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage