E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

„Trudny start, lepsza przyszłość 2” – Program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu

Dla Mieszkańca
Rodzina na spacerze

Projekt „Trudny start, lepsza przyszłość 2” – program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu realizowany jest w ramach RPO WO 2014-2020, oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna, działanie 8.1 – Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych.

Projekt przewiduje dwa rodzaje działań: na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. W ramach projektu zaplanowano kompleksowe usługi i działania na rzecz rodzin, które przeżywają problemy opiekuńczo-wychowawcze i przeżywają różnego rodzaju zagrożenia społeczne. Odrębne działania zostaną podjęte w celu wsparcia pieczy zastępczej. W tym zakresie dla osób, rodzin z problemami wychowawczymi lub będących w systemie pieczy zastępczej zaplanowano realizację takich elementów wsparcia prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w lokalnej społeczności jak usługi aktywnej integracji połączone z usługami społecznymi oraz poradnictwo specjalistyczne.

Głównym celem projektu jest rozwój kompleksowego wsparcia dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze (w tym w sytuacji zagrożenia utraty możliwości opieki nad dziećmi) i pieczy zastępczej w okresie realizacji projektu. Wsparcie projektu kierowane będzie łącznie do 100 osób uwzględniając rodziny oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planuje się realizację m.in. działań wspomagających rodziny w pełnieniu ról opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. Będą do nich należeć m.in. usługi aktywizujące i wspierające np. w postaci specjalistycznego poradnictwa.

W stosunku do dzieci planuje się realizację przedsięwzięć mających na celu wzrost ich kompetencji społecznych, kulturalnych i edukacyjnych np. poprzez udział w wyjazdach aktywizacyjno - integracyjnych. Zrealizowane będą 2 kolonie letnie oraz 2 wyjazdy w okresie  ferii zimowych.

Wspólnie dla rodziców i dzieci planuje się udział w 3 warsztatach społeczno-integracyjnych i konkursie plastycznym, organizację 32 spotkań integracyjnych oraz 2 wyjazdy integracyjne z udziałem dzieci, rodziców zastępczych oraz ich dzieci biologicznych. Wyjazdy integracyjne z udziałem dzieci znacząco zredukują istniejące deficyty społeczne i emocjonalne, przyczynią się do podniesienia kompetencji społecznych i kluczowych wśród dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz rodzin przeżywających problemy wychowawcze.

Działaniem uzupełniającym działania wdrożeniowe będzie przeprowadzenie kampanii świadomościowej w zakresie propagowania rodziny i rodzicielstwa zastępczego w postaci konferencji nt. rodzicielstwa zastępczego oraz organizacji 2 pikników na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego.

Tytuł projektu: "Trudny start, lepsza przyszłość 2" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu

Okres realizacji projektu: 04.10.2020 r. – 31.10.2022 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu

Wartość dofinansowania: 335 545,87 zł (w tym ze środków europejskich: 301 813,75 zł)

Całkowite koszty projektu: 355 075,00 zł

 

logo

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage