E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Dla Mieszkańca
flaga i godło

Tablica asystent osobisty

W dniu 22 kwietnia 2021 roku Gmina Opole, reprezentowana przez Pana Przemysława Zycha – Zastępcę Prezydenta Miasta Opola, zawarła z Wojewodą Opolskim umowę w sprawie  wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.

Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt realizacji zadania wynosi: 197 944 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 190 944 zł.

Okres realizacji: od czerwca 2021 roku do grudnia 2021 roku.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 zwany dalej „Programem”, ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Celem rozpowszechniania usług asystenta jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. Celem nadrzędnym staje się więc dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

Zadania do realizacji w ramach Programu:

Świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, ma na celu pomoc uczestnikom w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, dla:
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności
, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Zakłada się, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, tj.:
a) osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
b) dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacji.

Zadanie realizowane będzie w formie zapewnienia usług asystenta osobistego polegających na pomocy asystenta osobom niepełnosprawnym (beneficjentom) w takich czynnościach jak:
a) wyjście, powrót lub dojazdy w wybrane przez beneficjenta miejsca,
b) zakupy, z zastrzeżeniem aktywnego udziału beneficjenta przy ich realizacji,
c) załatwianie spraw urzędowych,
d) nawiązywanie kontaktu / współpracy z różnymi organizacjami,
e) korzystanie z dóbr kultury (kino, teatr, muzeum, galerie sztuki, wystawy, itp.),
f)  wykonywanie czynności dnia codziennego.

Zaplanowana liczba godzin usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej  dla minimum 16  osób wynosi minimum 4200 godzin.
 
________________________________________

Rekrutacja uczestników do udziału w  programu.

W dniu 17 czerwca 2021 roku Miasto Opole podpisało umowę z Fundacją Flexi Mind, z siedzibą w Dębskiej Kuźni na realizację zadania publicznego pod tytułem: Asystent/-ka osoby z niepełnosprawnością w Opolu. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pn.: Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego na 2021 rok.

Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:
1)  zapoznanie się z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021, szczególnie z pkt. V Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu,
2)  złożenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021
Wypełnioną Kartę Zgłoszenia do Programu wraz z załącznikami prosimy przesłać: skan (o ile korzystacie Państwo z poczty elektronicznej) na adres: biuroatfleximind [dot] pl lub papierowo na adres: Fundacja Flexi Mind, ul. Ozimska 12, 46-053 Dębska Kuźnia.

O przyjęciu do Programu decyduje:
- złożenie kompletu,
- kolejność zgłoszeń.

Od decyzji dotyczącej niezakwalifikowania do udziału w Programie nie przysługuje odwołanie. Udział w Programie jest bezpłatny.

Dodatkowych Informacji udziela:
p. Iwona Niedojadło, tel. 502 533 647, e-mail: biuroatfleximind [dot] pl

Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage