E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021

Dla Mieszkańca
flaga i godło

Tablica opieka

W dniu 22 kwietnia 2021 roku Gmina Opole zawarła z Wojewodą Opolskim umowy  w sprawie  wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku  środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, zwany dalej „Programem”, kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Zaplanowane zadania do realizacji w ramach Programu:
1. Wsparcie członków  rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej:
a)  w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b)  w formie specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
Planowana liczba godzin usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla minimum 15 osób wynosi minimum 2 400 godzin.
Planowana liczba godzin w formie specjalistycznego poradnictwa dla minimum 15 osób, wynosi minimalnie 300 godzin.
2. Wsparcie członków  rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce.

Zaplanowano wsparcie dla 15 osób w formie umieszczenia na okres do 14 dni w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością.

Całkowity koszt realizacji zadań wynosi: 201 320 zł, wartość finansowania ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi: 191 520 zł.
Okres realizacji: od czerwca 2021 roku do grudnia 2021 roku.
Realizowane w ramach Programu zadania będą finansowane ze środków państwowego funduszu celowego, tj. z Funduszu Solidarnościowego.  


Rekrutacja uczestników do udziału w Programie.

W dniu 17 czerwca 2021 roku Miasto Opole podpisało umowę z Fundacją Flexi Mind, z siedzibą w Dębskiej Kuźni na realizację zadań publicznych pod tytułem: Usługi opieki wytchnieniowej w Opolu w 2021 roku oraz Specjalistyczne poradnictwo w Opolu – edycja 2021.

Zadania realizowane będą w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, pn.: Program ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Źródłem finansowania Programu są środki pochodzące z Funduszu Solidarnościowego na 2021 rok. Nabór zgłoszeń prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania limitu miejsc.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o:
1)  Zapoznanie się z Programem ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
2)  Wypełnienie:
a)  Karty zgłoszenia do Programu.
b)  Klauzuli  informacyjnej.
c)  Karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.  
               
Wypełnione dokumenty prosimy przesłać  wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności:
(o ile korzystacie Państwo z poczty elektronicznej) na adres: biuroatfleximind [dot] pl lub w wersji papierowej na adres: Fundacja Flexi Mind, ul. Ozimska 12, 46-053 Dębska Kuźnia.

Szczegółowych informacji na temat Programu udziela: Pan Jarosław Kowalczyk, tel. 518 509 077.

Ważne:
1.  Uczestnik/-czka Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności  za usługę przyznaną w ramach Programu.
2.  W godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage