Placówki wsparcia dziennego[0]

Placówki wsparcia dziennego

Dla Mieszkańca

Placówki wsparcia dziennego są jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Placówka w pracy z dzieckiem współpracuje z rodzicami/opiekunami, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że dziecko zostanie skierowane do placówki przez sąd. Pod opieką jednego wychowawcy w jednym czasie może przebywać maksymalnie 15 dzieci. 
Placówki wsparcia dziennego czynne są w godzinach popołudniowych. Dzieci w placówce mają zapewnioną opiekę, pomoc w nauce oraz zapewnioną organizację czasu wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych podczas ferii zimowych i letnich, dzieci mogą brać udział w organizowanych przez placówki półkoloniach. Placówki specjalistyczne zapewniają zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne.
W mieście Opolu placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży prowadzone są przez organizacje pozarządowe wyłonione w drodze otwartych konkursów ofert.
Środki na prowadzenie placówek wsparcia dziennego organizacje pozarządowe otrzymują z budżetu miasta Opola.
W załączeniu szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Opolu.
 

Kontaktdaten
Wydział Polityki Społecznej
ul. Budowlanych 4
45-005 Opole
77 44 35 751/754/757
urzad [at] um.opole.pl
Lage
Tags
Programy miejskie
programy społeczne
dziecko

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/117

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/dzieci%20r%C4%99ce.jpg?itok=x--_HxB2