Zieleń, alejka[0]

Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola

Dla Mieszkańca

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego uzyskana w wyniku rozwoju i odbudowy zieleni przyulicznej w Opolu. Projekt dotyczy nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta Opola, głównie na obszarach pasów drogowych, w okolicy istniejących skrzyżowań typu rondo oraz na wybranych skwerach.

Realizacja celu głównego projektu możliwa będzie dzięki spełnieniu szeregu celów szczegółowych, do których należą:

 • rozwój terenów zieleni w mieście,
 • promowanie miejskich systemów regeneracji i wymiany powietrza,
 • poprawa jakości życia mieszkańców Opola (dodatkowa ilość zieleni wpływa na polepszenie jakości powietrza atmosferycznego w mieście),
 • osłabienie zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła,
 • poprawa możliwości przewietrzania miasta,
 • uzupełnianie zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji,
 • promowanie założeń zieleni opartej na rodzimych gatunkach oraz tworzącej dogodne  i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków,
 • zapewnienie istniejącym drzewom właściwych warunków wegetacji i ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg,
 • wzrost atrakcyjności Opola, jako potencjalnego miejsca zamieszkania.

Efektem realizacji projektu będzie obsadzenie 29,84 ha terenów. Projekt wpłynie pozytywnie na zachowanie różnorodności biologicznej Opola, zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz wpłynie na poprawę stateczności zboczy i skarp. Ponadto dodatkowe nasadzenia przyczynią się do zwiększenia absorbcji CO2 oraz redukcji zanieczyszczeń, poprawy układu przestrzennego sprzyjającego ochronie gatunków oraz stanu przyrodniczo- krajobrazowego.  Istniejącym drzewom zostaną zapewnione właściwe warunki wegetacji oraz ochrony przed skutkami ruchu komunikacyjnego i zimowego utrzymania dróg. Dodatkowo zostanie stworzona bariera w zakresie rozprzestrzeniania się hałasu. Nasadzenia przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wzbogacenie trenów zielonych,  zwiększenia  możliwości integracji mieszkańców w zdrowym i estetycznym otoczeniu.

 

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.05.00-00-0007/18-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 14.06.2019 r.

Fundusz: Fundusz Spójności

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Partnerzy: -

Wartość projektu ogółem:  4 999 494,46 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 4 999 494,46 PLN

Wartość dofinansowania: 4 249 570,29 PLN

Okres realizacji projektu: 12.03.2018 r.-  31.10.2020 r.

logotyp[1]

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/1588

Anhänge
 • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Ziele%C5%84%20uliczna.jpg?h=95b74758&itok=PJ7_FS2a
 • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Logo%20czysta%20komunikacja.jpg