Monitoring[0]

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dla Mieszkańca

Zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego – Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:

 • Pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
 • Organizowanie przetwarzania, sprawdzania i przekazywania informacji dotyczących sytuacji nadzwyczajnych.
 • Podejmowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem Centrum do koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych.
 • Współdziałanie z Centrami Zarządzania Kryzysowego organów administracji publicznej.
 • Nadzór nad funkcjonowaniem systemu alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności..
 • Gromadzenie, aktualizowanie baz danych i innych narzędzi dla potrzeb Centrum oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi wydziałami Urzędu, administracją samorządową, administracją zespoloną i niezespoloną oraz innymi służbami, inspekcjami i organizacjami pozarządowymi.
 • Pozyskiwanie informacji i opracowywanie dobowych meldunków.
 • Współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska.
 • Współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne.
 • Stała wymiana informacji ze służbami dyżurnymi administracji zespolonej i niezespolonej oraz innymi służbami i inspekcjami.
 • Dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum – w przypadku zagrożenia i zaistnienia stanu kryzysowego niezwłoczne i ciągłe informowanie o rozwoju sytuacji Centrum Zarządzania Kryzysowego szczebla centralnego.
 • Przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym.
 • Realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
 • Całodobowe alarmowanie członków zespołu zarządzania kryzysowego.
Kontaktdaten
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Reymonta 47 oficyna
45 – 072 Opole
77 54 11 340 / 77 44 61 077
mczk [at] um.opole.pl
Lage
Tags
Mieszkaniec
Zarządzanie Kryzysowe

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/1594

Anhänge
 • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/Monitoring.jpg?h=f11fc026&itok=VqA0lhaq