Ulica Krakowska, fot. P. Szpala[0]

Rewitalizacja ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych – etap I

Dla Mieszkańca

Zakres projektu Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap I obejmował:

1. Przygotowanie Programu funkcjonalno - użytkowego;
2. Przebudowę istniejącego zabytkowego budynku usługowo-biurowego (kamienicy) zlokalizowanego w Opolu przy ul. Damrota 1 / Krakowskiej 49 ujętego w rejestrze zabytków woj. opolskiego pod numerem 188/2012. Zakupiono  także niezbędne  wyposażenie obiektu (sprzęt, umeblowanie);
3. Rewitalizację ulicy Krakowskiej /od Placu Wolności do ulicy Damrota oraz skweru przy ulicy Damrota w raz z przygotowaniem dokumentacji i nadzorem autorskim;
4. Nadzór inwestorski i autorski dot. kamienicy;
5. Nadzór inwestorski (skwer i ul. Krakowska) ;
6. Promocję projektu;
7. Przeprowadzenie kampanii świadomościowej w zakresie aktywizacji społecznej i  partycypacji obywatelskiej.

Celem głównym projektu była poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia poprzez aktywizację społeczną, kulturalną, artystyczną oraz gospodarczą części obszaru Śródmieścia w Opolu. Cel główny projektu został osiągnięty poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i skweru przy ul. Damrota oraz przebudowę kamienicy przy ul. Damrota 1 / Krakowskiej 49. Projekt wynikał z diagnozy zawartej w Lokalnym Programie Rewitalizacji Opola do 2023 i  przyczynia się do:
- poprawy stanu zagospodarowania i jakości przestrzeni publicznej w obszarze ul. Krakowskiej będącej głównym pasażem usługowo-handlowym, osią komunikacji pieszej oraz traktem turystycznym w Opolu;
- stworzenia miejsca, które w sposób kompleksowy łączy oferty, usługi i odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców (oferta instytucji Centrum Dialogu Obywatelskiego, organizacji pozarządowych);
- rewitalizacji i ożywienia ekonomicznego oraz społecznego ul. Krakowskiej; - aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców miasta; - rozwój współpracy między Miastem Opole, a sektorem pozarządowym;
- zwiększenia dostępu do usług oferowanych przez sektor społeczny; - stworzenie profesjonalnego centrum spotkań z salą konferencyjną, mniejszymi salkami doradczymi oraz salami warsztatowymi i szkoleniowymi; - utworzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej, którego funkcjonowanie wpłynie również na zwiększenie aktywności gospodarczej w jego otoczeniu;
- zwiększenia zatrudnienia wśród mieszkańców;
- integracji społecznej i rozwoju  aktywności obywatelskiej; - rozwój wiedzy i umiejętności;
- wzmocnienia  funkcji reprezentacyjnej centrum Miasta.

Realizacja celu głównego przyczynia się do realizacji poniższych celów ogólnych (wskazanych zgodnie z wyznaczonymi celami w ramach LPR Opola do 2023):
- poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, stworzenie infrastruktury do świadczenia usług społecznych, kulturowych i artystycznych – docelowo obszaru Śródmieścia w Opolu (sfera społeczna);
- rozwoju lokalnej przedsiębiorczości na obszarze rewitalizacji (Śródmieście) oraz podniesienie poziomu aktywności gospodarczej mieszkańców (sfera gospodarcza);
- poprawy ładu przestrzennego (ul. Katowicka oraz skwer przy ul. Damrota) oraz zapewnienie wysokiej dostępności i jakości infrastruktury technicznej i społecznej (sfera przestrzenno-funkcjonalna);
- poprawy stanu technicznego efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej (zabytkowej kamienicy) - (sfera techniczna).

 Głównymi odbiorcami projektu są: mieszkańcy Opola (w tym w szczególności mieszkańcy Śródmieścia) oraz instytucje pozarządowe, przedstawiciele grup nieformalnych, rady dzielnic, samorządów.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0011/17-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.12.2017 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Partnerzy projektu: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Wartość projektu ogółem: 21 521 934,11 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 17 425 273,00 PLN

Wartość dofinansowania: 11 999 641,83 PLN

Okres realizacji projektu: 05-04-2017 r. – 31.07.2019 r.

 

Logo EFRR[1]

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage
Tags
UE
rewitalizacja
programy unijne

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/2892

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/ul.%20Krakowska%2C%20dzie%C5%84%2C%20fot.%20P.%20Szpala.jpg?itok=xGcvDwKf
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/logo.jpg