Opole z lotu ptaka[0]

Rozwój terenów zieleni

Dla Mieszkańca

Projekt pn. Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonania nasadzeń roślin na Wyspie Bolko swym zakresem obejmuje następujące działania:
1.    Utworzenia parku edukacyjno-sensoryczngo na osiedlu Malinka w Opolu. W parku tym wydzielono 5 stref: wzroku, węchu, słuchu, smaku i dotyku. Przez wszystkie strefy prowadzić bedzie ścieżka pozwalająca na doświadczanie i pobudzanie zmysłów. Koncepcję opracowano tak, aby park pełnił funkcje dydatyczne, rewalidacyjne i terapeutyczne. Wykorzystanie zieleni
w zaproponowanej formie w celach edukacyjnych jest innowacją w dotychczasowym planowaniu przestrzennym miasta.
2.    Wykonania nasadzeń roślinności na terenie parku miejskiego na Wyspie Bolko. Planowana zieleń wzbogaci bioróżnorodność parku m. in. wprowadzając gatunki rodzime podlegające ochronie.

Głównym celem projektu jest rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez stworzenie parku miejskiego na osiedlu Malinka oraz uzupełnieniu roślinności na terenie zabytkowego parku na Wyspie Bolko. Cel główny projektu zostanie osiągnięty dzięki wyznaczonym celom szczegółowym, sformułowanym następująco:
•    wzrost atrakcyjności terenów zabytkowego parku miejskiego – Wyspie Bolko, dzięki nasadzeniom
uzupełniającym polegającym na uzupełnieniu roślinności parku o roślinność okrywową i wodną,
•    stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na osiedlu Malinka poprzez zagospodarowanie terenów u zbiegu ulic Tarnopolskiej i Lwowskiej, umożliwiającej mieszkańcom spędzanie wolnego czasu na łonie natury,
•    stworzenie nowych terenów zieleni oraz poprawę różnorodności biologicznej na terenie istniejących parków,
•    odnowienie strefy przewietrzenia Miasta na osi północ-południe wzdłuż rzeki Odra poprzez stworzenie niezabudowanych terenów zieleni,
•    odtworzenie prawidłowej struktury wysokościowej roślinności na Wyspie Bolko,
•    odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej na Wyspie Bolko.

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.05.00-00-0007/16-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10.11.2016 r.

Fundusz: Fundusz Spójności

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Realizator projektu: Miasto Opole, Miejski Zarząd Dróg w Opolu

Wartość projektu ogółem: 2 543 659,56 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 1 489 459,56 PLN

Wartość dofinansowania: 1 266 040,62 PLN

Okres realizacji projektu: 01.02.2016 r. - 31.12.2017 r.

 

Logotyp[1]

 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage
Tags
Unia Europejska
Fundusz Spójności

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/de/node/4318

Anhänge
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/Opole_0.jpg?h=28c47532&itok=6rKAwD3o
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Logo%20czysta%20komunikacja.jpg