książka, nauka[0]

Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych

Dla Mieszkańca

Projekt pt. „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.2.1. Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu. Działania projektu spowodują zwiększenie wśród uczniów kompetencji niezbędnych do potrzeb rynku pracy i zawodami deficytowymi w regionie. Celem projektu będzie również doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez udział w kursach zawodowych i studiach podyplomowych.
W ramach projektu uczniowie opolskich szkół wezmą udział w stażach zawodowych i praktykach zawodowych u pracodawców lub przedsiębiorców. Dodatkowo uczniowie zarówno liceów, jak i szkół zawodowych wezmą udział w kursach zawodowych i targach branżowych. W celu odzwierciedlenia rzeczywistych warunków pracy dla wskazanych zawodów zostaną utworzone/doposażone 7 pracowni dydaktycznych w szkołach zawodowych, które będą korespondować z prowadzonym przez szkoły kształceniem w zawodach:  technik ochrony środowiska (z elementami edukacji pożarniczej), technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik fotografii i multimediów, technik teleinformatyk, zawodem plastyk z konserwacją mebli, dekoratorstwem, projektowaniem wzornictwa przemysłowego, ceramiką przemysłową.
Wsparciem zostaną również objęci nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe. Dla nauczycieli zaplanowano udział w kursach zawodowych i studiach podyplomowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.
W ramach projektu przewiduje się również wsparcie doradcze poprzez udział w targach branżowych dla uczniów klas I i kolejnych branżowych szkół zawodowych I-stopnia, którzy rozpoczynają naukę w zawodzie, najczęściej jako młodociani pracownicy.
Natomiast w ramach kampanii świadomościowo-wdrożeniowej promującej kształcenie zawodowe w Opolu zaplanowano konkursy, mające na celu promowanie podejmowania kształcenia w szkołach branżowych. Kampania obejmuje konkursy. Konkursy w szkołach będą ściśle powiązane z tematyką przygotowania uczniów klas I do wejścia w rolę pracownika. W ramach konkursów zaplanowano nagrody rzeczowe dla uczniów i szkół. Będzie to sprzęt IT i niezbędne materiały dydaktyczne, które będą mogły zostać wykorzystane w klasach I szkół zawodowych (branżowych) przez uczniów.
W celu upowszechniania kształcenia zawodowego zostanie zorganizowana konferencja metodyczno-zawodowa dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych oraz ósmych klas szkół podstawowych.
Po konferencji zostanie wydana publikacja zawierająca charakterystykę zawodów deficytowych, scenariusze zajęć zawodowych, nowości IT oraz prognozy kształcenia zawodowego w kolejnych latach.
Wkład własny projektu w kwocie 468 638,73 zł stanowiący 10,00 % całkowitych kosztów  projektu zostanie wniesiony w formie finansowej i  niepieniężnej (rzeczowej oraz osobowej).

Szkoły zawodowe biorące udział w projekcie:
- Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, który pełni też funkcję Realizatora
- Zespół Szkół Zawodowych nr 4,
- Zespół Szkół Ekonomicznych,
- Zespół Szkół Elektrycznych,
- Zespół Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego,

Licea Ogólnokształcące biorące udział w projekcie
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr V
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX

Uczestnicy projektu:
- 309 uczniów szkół zawodowych,
- 99 uczniów z 7 opolskich liceów,
- 19 nauczycieli
Łącznie 427 uczestników (408 uczniów i 19 nauczycieli)

 

Tytuł projektu: Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu

Okres realizacji projektu: 09.2018 r. - 02.2021 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Całkowite koszty projektu: 4 686 387,19 zł

Wnioskowana kwota wsparcia: 4 217 748,46 zł

 

Logo PRWO[1]

 

Opolskie dla Rodziny logo[2]

 

контактні дані
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
місце
теги
UE
programy unijne

Source url: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/uk/node/2911

Вкладення
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Budowanie%20kariery%20zawodowej%20licealist%C3%B3w%20i%20uczni%C3%B3w%20szk%C3%B3%C5%82%20zawodowych.jpg?itok=2McZKPpC
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Loga%20UE%20regionalny%20program%20operacyjny%20wojew%C3%B3dztwa%20opolskiego.gif
  • [2] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Logo%20opolskie%20dla%20rodziny.jpg