Osoba pisząca na kartce[0]

Ważne: Realizacja zadań w obszarze pożytku publicznego

Dla Mieszkańca

REALIZACJA ZADAŃ W OBSZARZE POŻYTKU PUBLICZNEGO W OPOLU
W CZASIE EPIDEMII 

I.

Dla zadań publicznych, których realizacja będzie możliwa w terminie późniejszym niż wskazany w zawartej z Prezydentem Miasta Opola umowie (ale nie później niż do końca 2020 r.) możliwe jest aneksowanie umów w zakresie terminów ustalonych w tych umowach oraz planów działań, a także osiągniętych rezultatów założonych w umowie.
Każda organizacja, która chce zwrócić się o aneksowanie umowy powinna dokonać szczegółowej analizy możliwości i celowości realizacji zadania publicznego w terminie późniejszym niż określony w zawartej już umowie, nie później jednak niż do końca 2020 r. 

II.

Dla zadań publicznych, których realizacja nie będzie możliwa w terminie późniejszym niż wskazany w zawartej z Prezydentem Miasta Opola umowie:
1)    Zleceniobiorca, który otrzymał już dotację powinien niezwłocznie poinformować Prezydenta Miasta Opola za pośrednictwem Centrum Dialogu Obywatelskiego o niemożliwości realizacji  zadania w 2020 r. z powodu ogłoszonego stanu epidemii. Informacja taka stanowi podstawę do rozwiązania zawartej już umowy w drodze porozumienia. W takiej sytuacji strony umowy określą w protokole skutki finansowe i obowiązek zwrotu uzyskanej dotacji, uwzględniając jednak postanowienia art. 15zzl ustawy z dnia 7 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.);
2)    Zleceniobiorca, któremu nie przekazano jeszcze dotacji mimo zawarcia umowy powinien niezwłocznie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.   
 

III.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie całego kraju Prezydent Miasta Opola:
1)    wstrzymuje realizację już ogłoszonych oraz ogłaszanie nowych otwartych konkursów ofert  na zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań  pożytku publicznego;
2)    wstrzymuje podpisywanie umów z organizacjami pozarządowymi, które zostały wybrane w drodze otwartego konkursu ofert do czasu odwołania stanu epidemii.  

UWAGA!

1.    Prezydent Miasta Opola może uznać za uzasadnione poniesione już wydatki na sfinansowanie działań realizowanych w ramach zleconego zadania publicznego, które zostało odwołane w następstwie okoliczności związanych z obowiązywaniem stanu epidemii, pod warunkiem jednak, że wydatki te były uzasadnione.
2.    Należy powstrzymać się z wydatkowaniem dotacji, zwłaszcza, jeżeli istnieje zagrożenie niemożliwości albo niecelowości realizacji zadania publicznego w 2020 r.
3.    Jeżeli jakieś zadanie publiczne jest możliwe do realizacji w okresie ogłoszonej epidemii albo ma na celu przeciwdziałanie COVID-19 Prezydent Miasta Opola kontynuuje  działania związane z wyborem realizatora zadania publicznego, podpisaniem umowy i wypłatą dotacji.
 
 

Dane kontaktowe
Centrum Dialogu Obywatelskiego
ul. Damrota 1
45-064 Opole
77 446 15 70 / 77 446 15 74
ngo [at] um.opole.pl

dzielniceat[1]um [dot] opole [dot] pl

 

 

 

Lokalizacja
Załączniki
Tagi
konkursy
NGO
koronawirus

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/wazne-realizacja-zadan-w-obszarze-pozytku-publicznego

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Mieszkaniec/pisa%C4%87_1.jpg?h=23ff8d5e&itok=ZYSTaAca
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/modules/contrib/spamspan/image.gif