Kamionka Piast[0]

Inwentaryzacja Kamionki Piast

Dla Mieszkańca

Projekt pn. Inwentaryzacja terenów zdegradowanych obejmujących Kamionkę Piast przy ul. Wapiennej w Opolu, w zakresie jakości środowiska miał na celu uzyskanie informacji o środowisku, warunkach klimatycznych oraz siedliskach roślin i zwierząt występujących na terenie Kamionki Piast, a także zagrażających im czynnikom  zewnętrznym tj. zanieczyszczenia gleby, wód i terenu. Projekt wykazał również jakie, objęte ochroną gatunkową rośliny, zwierzęta i grzyby występują na terenie Kamionki Piast.

Zakres inwentaryzacji obejmował opracowanie dokumentu inwentaryzacji wraz z dokumentacją fotograficzną i kartograficzną oraz opracowanie map numerycznych. Tematami map są: formy ochrony przyrody, szata roślinna, grzyby i fauna z określeniem lokalizacji stanowisk gatunków chronionych  oraz zbiorowisk roślinnych i siedlisk zwierząt, gleby i wody powierzchniowe z przeprowadzeniem badań w zakresie zanieczyszczeń. Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoliła poznać stan środowiska Kamionki Piast, co z kolei umożliwiło podjęcie działań w zakresie jego poprawy oraz dalszego ewentualnego zagospodarowania.

W wyniku inwentaryzacji na obszarze kamionki zaobserwowano występowanie 2 gatunków chronionych:
- kruszczyk błotny (ścisła ochrona gatunkowa)
- orlik pospolity (częściowa ochrona gatunkowa).

Brak jest chronionych gatunków grzybów.

Ponadto stwierdzono występowanie 12 gatunków zwierząt objętych ochroną:
1. Bezkręgowce:
- Astrapaeus ulmi – gatunek umieszczony na czerwonej liście zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce – zagrożony wymarciem
- ślimak winniczek – częściowa ochrona
2. Ryby:
- zbiornik nie jest zasiedlony przez chronione gatunki ryb
3. Płazy i gady:
- jaszczurka zwinka – częściowa ochrona
- ropucha zielona – ochrona ścisła
- zaskroniec zwyczajny – ochrona częściowa
- żaba wodna – ochrona częściowa
4. Ptaki:
- zimorodek – ochrona ścisła, wymaga ochrony czynnej
5.    Ssaki:
- borowiec wielki – ochrona ścisła
- karlik drobny i karlik malutki – ochrona ścisła
- mroczek późny – ochrona ścisła
- wiewiórka pospolita – ochrona częściowa
- jeż – ochrona częściowa

Obszar Kamionki Piast stanowi ostoję bioróżnorodności na tle otaczającej go zwartej zabudowy miejskiej. Powstałe w wyniku przekształceń antropogenicznych zagłębienie terenu stało się miejscem wykształcenia rzadkich w skali regionu siedlisk kserotermicznych. Dodatkowego waloru przyrodniczego dodaje obecność zbiornika wodnego charakteryzującego się dobrymi parametrami fizyko – chemicznymi, dzięki czemu jest miejscem występowania zbiorowisk roślinnych oraz gatunków związanych z siedliskiem wodnym. Obszar badań stanowi również ważne miejsce żerowiskowe dla gatunków zasiedlających teren miejski, w szczególności dla nietoperzy oraz ptaków.

Ponadto teren dawnego wyrobiska cechuje się wysokimi walorami przyrody nieożywionej – odsłaniają się tutaj typowe dla Garbu Opolskiego profile skał osadowych górnej kredy, gdzie zauważyć można drobne ramienionogi, amonity i małże.

Nr umowy o dofinansowanie: POIS.02.05.00-00-0032/16-00
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 10.11.2016 r.
Fundusz: Fundusz Spójności
Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Lider projektu: Miasto Opole
Partnerzy projektu:  -
Wartość projektu ogółem: 39 200,00 PLN
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 39 200,00 PLN
Wartość dofinansowania: 33 320,00 PLN
Okres realizacji projektu: 04.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

 

logo[1]

 

 

 

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja
Tagi
Unia Europejska
Fundusz Spójności

Adres źródłowy: https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/dla-mieszkanca/inwentaryzacja-kamionki-piast

Załączniki
  • [0] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/styles/content_image/public/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Kamionka%20Piast.jpg?itok=CHYjdbrx
  • [1] https://www.opolet1.umopole.stronazen.pl/sites/default/files/field_header_image/Projekty%20z%20Funduszy%20UE/Logo_Inwentaryzacja%20Kamionki%20Piast.jpg