E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów

Dla Mieszkańca
Starsza osoba badana

Projekt „Centrum Pomocy” – wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu realizowany będzie w ramach Osi priorytetowej VIII – Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – wsparcie dla osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W realizację projektu ze strony Miasta Opola zaangażowani będą 4 Realizatorzy:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu (MOPR)
2. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu (MOPOBiU)
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „MAGNOLIA”
4. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu

Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane  będą dwa rodzaje usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługami projektu zostanie objętych łącznie 150 osób niesamodzielnych (50 osób u każdego z Realizatorów).

Zakres usług opiekuńczych będzie obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (m.in. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, opiekę higieniczną (m.in. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy ubieraniu się itp.), pielęgnację zleconą przez lekarza i/lub zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługami opiekuńczymi zostanie objętych 100 osób.

Usługi opiekuńcze specjalistyczne adresowane do 50 osób niesamodzielnych zrekrutowanych przez ŚDS „Magnolia” głównie dotyczą osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie z zaburzeniami psychicznymi, osób przewlekle psychicznie chorych, z różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera. Usługi będą miały na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, jak: kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, prowadzenie treningów, udział w terapiach muzycznych, plastycznych, ukierunkowanych głównie na rehabilitację pamięci, orientacji czy funkcji językowych.

Wsparciem projektu zostanie objętych również 50 opiekunów faktycznych opiekujących się osobami niesamodzielnymi przebywającymi na co dzień w ŚDS „Magnolia”. W tym zakresie zaplanowano organizację 16 wyjazdowych warsztatów szkoleniowych. Wyjazdowe warsztaty będą odbywać się w weekendy, w trakcie nich opiekunowie faktyczni będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych trenerów (specjalistów psychologii, psychiatrii, terapeutów). Uzupełnieniem wsparcia dla opiekunów faktycznych będzie udział tych osób w poradnictwie psychologicznym w celu podniesienia jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi.

W obszarze wsparcia MOPOBiU zostanie utworzonych 25 miejsc usług społecznych dostosowanych do przebywania w placówce osób bezdomnych (niesamodzielnych), które jednocześnie są osobami z niepełnosprawnościami. Nowe miejsca zostaną wyposażone w meble (łóżka, szafki) dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. W ramach projektu zostanie dodatkowo wykonany remont łazienek w MOPOBiU oraz utworzony i w pełni wyposażony gabinet rehabilitacyjny w celu realizacji usług zdrowotnych, zwiększających szanse na mobilność i samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej. 

W związku z potrzebą dodatkowego wsparcia osób niesamodzielnych oraz mieszkańców miasta w wyniku trwającej epidemii koronawirusa, by pozostały w domu i w ten sposób nie były narażone na ryzyko zakażenia zaplanowano w ramach projektu działania (dzięki dodatkowym środkom uzyskanym na rzecz działań przeciwdziałających skutkom epidemii Sars COV-2 realizowanym w ramach projektu). W tym zakresie zorganizowano/zakupiono m.in:
- paczki z dowozem do domu osoby starszej/samotnej/niesamodzielnej; 
- pomoc psychologiczną (przez pół roku w formie całodobowych dyżurów telefonicznych);
- pomoc w postaci przygotowania ciepłych posiłków i transportu na dowóz dla osób bezdomnych; 
- środki odkażające i dezynfekujące, środki ochrony osobistej  wraz z usługą dezynfekcji pomieszczeń;

Na potrzeby przeprowadzania szerokiej i szybkiej diagnostyki w zakresie m.in wykrywania wirusa SARS-CoV-2 zakupiono analizatory służące również do diagnostyki infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych, zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, zakażeń krwi i infekcji układu pokarmowego wraz z zakupem testów do diagnostyki koronowirusa. Zakupione zostały również 2 respiratory dla osób zarażonych wirusem wymagających wsparcia ze strony aparatury medycznej.
 
W związku z tworzeniem nowego szpitala tymczasowego przy CWK w Opolu aktualnie pilną potrzebą stało się zapewnienie zaplecza mieszkalnego dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19 (m.in. personel szpitala) oraz osób doświadczających skutków choroby Covid-19. W tym celu zostaną zakupione kontenery mieszkalne wraz z wyposażeniem oraz wykonaniem niezbędnych prac budowalnych.
 

Okres realizacji projektu: 07.2018 r. – 10.2022 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny

Wnioskodawca: Miasto Opole

Całkowite koszty projektu: 12 268 154,58 zł

Wnioskowana kwota wsparcia: 11 593 406,07 zł (94,50%)
 

Kontaktdaten
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lage