E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Miasto

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

wojsko

Wydział Zarządzania Kryzysowego informuję, że osoby podlegające kwalifikacji wojskowej zameldowane na pobyt stały lub pobyt czasowy na terenie miasta Opola obowiązane są stawić się do kwalifikacji wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2003 roku;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1998 - 2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2001 - 2002, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1998 - 2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz szefem wojskowego centrum rekrutacji w terminie i miejscu, określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej na terenie miasta Opola obowiązane są stawić się w:

Urząd Miasta Opola
ul. Stefanii Sempołowskiej 3
w terminie określonym w wezwaniu, lub bez wezwania (jeżeli go nie otrzymały) w okresie od 10 maja do 17 czerwca 2022 roku codziennie w godz. 7:30 - 10:00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy).
 

Szczegółowe zasady kwalifikacji wojskowej przeprowadzanej w 2022 r. znajdują się w rozporządzeniu MSWiA i MON: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000017

 

Dane kontaktowe
Wydział Zarządzania Kryzysowego
ul. Sempołowskiej 3
45-044 Opole
77 5411341, fax 77 4511985
Lokalizacja