E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Najem lokali użytkowych

Dla Mieszkańca
Klucze w dłoni

Jeżeli nie mogłeś prowadzić działalności w lokalu:

Prezydent Miasta Opola, na uzasadniony wniosek najemcy komunalnego lokalu użytkowego może zwolnić najemcę z obowiązku ponoszenia opłat czynszowych, w okresie od dnia 14 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii. Powyższe dotyczy najemców lokali użytkowych, którzy nie mogli w wyżej wymienionym okresie prowadzić w lokalu działalności gospodarczej.

Jest to rozwiązanie, które wynika z Uchwały Nr XXIV/497/20 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Miasta Opola. 

Napisz wniosek w formie pisma, z powołaniem się na ww. uchwałę, wskazując, że w najmowanym lokalu nie może być prowadzona działalność gospodarcza w skutek epidemii. Starając się o to zwolnienie nie potrzebujesz składać dodatkowych dokumentów.

Jeżeli nie kwalifikujesz się na powyższe zwolnienie, możesz:

a.    wnioskować odroczenie terminu płatności,
b.    rozłożenie na raty,
c.    umorzenie,
d.    odstąpienie od dochodzenia

 • Wypełnij wniosek na załączonym formularzu. W punkcie nr 2 zaznacz drugą opcję, następnie wypełnij pozostałą część  formularza, postępując według objaśnień we wniosku.
 • Wnioskujesz o pomoc publiczną w zakresie COVID-19 - wypełnij i dołącz załącznik  – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
 • Dołącz dokumenty wymienione w objaśnieniach do wniosku:
  • Sprawozdania finansowe za okres 2 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).
  • Dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej, oraz inne dowody, które mogą udokumentować pogorszoną sytuację ekonomiczną w skutek COVID-19.

Informacji w sprawie zwolnień z czynszu udziela Wydział Lokalowy, pod numerem telefonu 77 44 35 742, oraz adresem e-mail wsparcie-najematum [dot] opole [dot] pl

Jeżeli najmujesz lokal od miejskiej jednostki organizacyjnej Miasta Opola informacje udzielane są przez odpowiednią jednostkę:

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu - sekretariatatmosir [dot] opole [dot] pl
 • ZOO Opole - zooatzoo [dot] opole [dot] pl
 • Miejski Zarząd Dróg w Opolu - sekretariatatmzd [dot] opole [dot] pl
 • pozostałe jednostki
Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja