E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS
Dostępność w urzędzie
Tekst prosty do czytania ETR
Tłumacz języka migowego

Rewitalizacja ul. Krakowskiej – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego

Dla Mieszkańca
Ulica Krakowska, fot. Biuro Prasowe UM Opole

Projekt  "Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II wraz z budową Centrum integracyjno-przedszkolnego" obejmował rewitalizację wnętrza kwartału między ul. Krakowską – ul. Żwirki i Wigury – ul. Powolnego w Opolu. Projekt polegał na przebudowie budynku przy ul. Krakowskiej 32 i stworzeniu w nim Centrum Aktywności Społecznej, nowym zagospodarowaniu wnętrza kwartału pomiędzy ulicami Krakowską, Żwirki i Wigury oraz Powolnego (nowy układ i nawierzchnia ciągów pieszych, pieszo – jezdnych i dojazdów do budynków oraz placów zabaw, realizacja zespołów podziemnych zbiorników na odpady, montaż elementów zagospodarowania i małej architektury, rewitalizacja istniejącej i uzupełnienie zieleni ozdobnej, nowe oświetlenie wraz z siecią energetyczną, podłączenie odwodnienia nawierzchni do sieci infrastruktury technicznej). Realizacji inwestycji towarzyszyły działania o charakterze społecznym – przeprowadzono kampanię świadomościową obejmującą m.in. debatę ekspercką, warsztaty oraz przygotowanie materiałów informacyjnych.

W ramach projektu zostanie zrealizowane nowe zadanie poprzez rozszerzenie zakresu rzeczowego o budowę Centrum Integracyjno- Przedszkolnego. Centrum zlokalizowane będzie przy zbiegu ulic Tarnopolskiej i Koszalińskiej a w jego skład wchodzić będą 5-oddziałowe przedszkole, które będzie mogło pomieścić do 125 dzieci wraz ze strefą terapeutyczno-integracyjną. W Centrum znajdzie się wielofunkcyjna sala do zajęć ruchowo-terapeutycznych (np. taniec, gimnastyka korekcyjna, integracja sensoryczna i rytmika), 2 sale do zajęć dedykowanych (zajęcia kompensacyjne, językowe, logopedyczne, a przede wszystkim do prowadzenia zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej) oraz w pełni wyposażona kuchnia. Na zewnątrz powstaną wydzielone place zabaw i mini amfiteatr. Obiekt wraz z otoczeniem będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zakres prac obejmuje realizację robót budowlanych, w tym m.in. elektrycznych, instalacji wewnętrznych sanitarnych, wentylację zagospodarowanie tereny na zewnątrz obiektu. Zadanie obejmuje również zakup wyposażenia, urządzeń multimedialnych, zabawek i pomocy dydaktycznych.

Celem głównym projektu była poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie  warunków do wzrostu zatrudnienia poprzez aktywizację społeczną oraz gospodarczą części obszaru Śródmieścia w Opolu. W tym celów szczegółowych:
- poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich. Realizacja zakresu rzeczowego zadania przyczyniła  się do aktywizacji  środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym do:
•  przebudowy, remontu i adaptacji zdegradowanych budynków, obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych lub nadania im nowych funkcji użytkowych (np. gospodarczych, społecznych, kulturalnych) sprzyjających poprawie życia mieszkańców. 
•  tworzenia warunków lokalowych i infrastrukturalnych do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju usług (wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia, wspieranie ekonomii społecznej, podejmowania działań inicjatyw lokalnych na rzecz zatrudnienia oraz wspierania.
•  realizacji działań na rzecz środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz wspierania dostępu do usług.
•  przebudowy, rozbudowy i adaptacji obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na tworzenie mieszkań chronionych, polegającej jedynie na inwestycjach w zakresie części wspólnych budynków mieszkalnych. Wszystkie cele realizowane przez projekt powiązane są ze sobą logicznie wokół celu głównego – odnoszą się one bowiem do poprawy jakości życia mieszkańców oraz stworzenia warunków do wzrostu zatrudnienia poprzez aktywizację społeczną, kulturalną, artystyczną oraz gospodarczą obszarów Śródmieścia w Opolu.

Poprzez rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu przyczyni się on również do ograniczenia skali występowania negatywnych zjawisk i procesów w mieście. Rozszerzenie zakresu pozytywnie oddziaływać będzie na każdą ze sfer procesu rewitalizacji tj: 
• w obszarze sfery społecznej przyczyni się do poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców, w tym poprzez przeciwdziałanie procesom wykluczenia społecznego oraz poprawę dostępności usług publicznych (zarówno dla mieszkańców obszaru zdegradowanego oraz pozostałej części miasta),
• w obszarze sfery gospodarczej wpłynie na możliwość podniesienia poziomu aktywności zawodowej mieszkańców - opiekunów dzieci (godzenie ról rodzinnych i zawodowych),
• w obszarze przestrzenno-funkcjonalnym wpłynie na kształtowanie przestrzeni miasta zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego oraz zapewnienie wysokiej dostępności i jakości infrastruktury społecznej w obszarze silnie urbanizującym się,
• w obszarze techniczno-środowiskowym, dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym, przyczyniać się będzie do ochrony i poszanowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego (planowana instalacja fotowoltaiczna, wysokoefektywne centrale rekuperacyjne, wentylacja mechaniczna wywiewno-nawiewna z odzyskiem ciepła, pompa ciepła).
 

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0014/17-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 21.12.2017 r.

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Miasto Opole

Partnerzy projektu: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Gmina Brzeg, Gmina Głogówek, Powiat Nyski

Wartość projektu ogółem: 26 070 723,74 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 22 687 822,92 PLN

Wartość dofinansowania: 19 284 649,48 PLN

Okres realizacji projektu: 05-04-2017 r. – 31-10-2022 r.

 

Logo EFRR

 

Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
Lokalizacja