E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Podatki i opłaty lokalne

Dla Mieszkańca
Pieniądze

Możesz wnioskować o:
a.    odroczenie terminu płatności,
b.    rozłożenie na raty,
c.    umorzenie.

  • Wypełnij wniosek na załączonym formularzu. W punkcie nr 2 zaznacz drugą opcję, następnie wypełnij pozostałą część  formularza, postępując według objaśnień we wniosku.
  • Wnioskujesz o pomoc de minimis – załącz:
    • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
    • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de  minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) – wg wzoru w rozporządzeniu,
  • Dołącz dokumenty wymienione w objaśnieniach do wniosku:
    • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).

Informacje w zakresie ulg w podatkach i opłatach lokalnych udzielane są pod numerem telefonu 77 45 11 976, oraz adresem e-mail: wsparcie-podatkiatum [dot] opole [dot] pl

контактні дані
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
місце