E-mail

urzadatum [dot] opole [dot] pl

Flaga Unii Europejskiej
przejdź do informacji o Regionalnym Funduszu Inwestycji Lokalnych
ePUAP
Biulety Informacji Publicznej UM Opole
RSS

Pozostałe należności miejskie

Dla Mieszkańca
kalkulator

Jeżeli chcesz wnioskować o ulgę w spłacie innej należności płatnej do Miasta Opola, możesz wnioskować o:
a.    odroczenie terminu płatności,
b.    rozłożenie na raty,
c.    umorzenie.

 • Wypełnij wniosek na załączonym formularzu. Wypełniając pola postępuj według objaśnień w formularzu.
 • Wnioskujesz o pomoc de minimis – załącz:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de  minimis stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311) – wg wzoru w rozporządzeniu,
 • Dołącz dokumenty wymienione w objaśnieniach do wniosku:
  • sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów).

Należności płatne do Urzędu Miasta Opola
Termin płatności za wieczyste użytkowanie gruntów za 2020 r. został przesunięty ustawą na 30 czerwca 2020 r.

Informacje w zakresie ulg dla pozostałych należności płatnych do Urzędu Miasta Opola udzielane są pod numerem telefonu 77 45 11 966, oraz adresem e-mail: wsparcie-inneatum [dot] opole [dot] pl

Należności płatne do miejskich jednostek
Informacje w zakresie ulg udzielane są pod adresem e-mail właściwej jednostki, do której wpłaca się należność.

 • ZOO Opole - zooatzoo [dot] opole [dot] pl
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu - sekretariatatmosir [dot] opole [dot] pl
 • Miejski Zarząd Dróg w Opolu - sekretariatatmzd [dot] opole [dot] pl
контактні дані
Urząd Miasta Opola
ul. Rynek 1A
45-015 Opole
77 45 11 800
urzad [at] um.opole.pl
місце